Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống CSDL quốc gia về KNTC
  1. Cấp tỉnh: Quyển 01 - Hướng dẫn sử dụng cơ bản
  2. Cấp tỉnh: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết
  3. Cấp tỉnh: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết Ban tiếp dân
  4. Cấp huyện: Quyển 01 - Hướng dẫn sử dụng cơ bản
  5. Cấp huyện: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết ban tiếp dân
  6. Cấp huyện: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết các phòng ban chuyên môn
  7. Cấp xã: Quyển 01 - Hướng dẫn sử dụng cơ bản
  8. Cấp xã: Quyển 02 - Hướng dẫn sử dụng chi tiết nghiệp vụ

Link Trang tài liệu hướng dẫn sử dụng của Thanh tra Chính phủ <tại đây