Xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ 1 ATTT mạng LAN của UBND cấp xã
  1. Công văn hướng dẫn xây dựng Hồ sơ đểg xuất cấp độ 1
  2. Phụ lục 1: Mẫu Hồ sơ đề xuất cấp độ 1 phiên bản v1
  3. Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
  4. Phụ lục 3: Mẫu Ý kiến thẩm định cấp độ ATTT mạng LAN của UBND cấp xã
  5. Phụ lục 4: Mẫu Quyết định phê duyệt cấp độ ATTT mạng LAN của UBND cấp xã
  6. Phụ lục 5: Mẫu Báo cáo hiện trạng