Thi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn Thông tư 03 của Bộ TTTT
  1. Download: Mẫu đơn đăng ký
  2. Thông báo số 76/TB-CNTT của Trung tâm CNTT&TT Nghệ An về tổ chức thi
  3. Quyết định số 1058/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho Trung tâm CNTT&TT
  4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
  5. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
  6. Hướng dẫn ôn thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản