ICT_anti_NCOV
  1. Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới
  2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Microsoft Teams
  3. Văn bản giới thiệu giải pháp MegaMeeting
  4. Tính năng của MegeMeeting