Văn bản quy định
  1. Quy chế 08/2018/GĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  2. Công văn số 9791/UBND-CN của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai và đưa vào sử dụng chính thức ký số văn bản điện tử sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp
  3. Quy định 65/2016/QĐ-UBND về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An