Các biểu mẫu
 1. Mẫu 01 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân
 2. Mẫu 02 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
 3. Mẫu 03 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số
 4. Mẫu 04 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
 5. Mẫu 05 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số
 6. Mẫu 06 - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
 7. Mẫu 07 - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao
 8. Mẫu 08 - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
 9. Mẫu 09 - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao
 10. Mẫu 10 -Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
 11. Mẫu 11 - Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao
 12. Mẫu 12 - Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
 13. Mẫu 13 - Văn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số
 14. Mẫu 14 - Biên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi
 15. Mẫu 15 - Biên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật