Hỗ trợ sử dụng Chữ ký số

Hỗ trợ các đơn vị / địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An về sử dụng chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ.

Form đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật

Tài liệu hướng dẫn nhanh cài đặt, cấu hình và sử dụng.

  1. Các biểu mẫu hoặc link trên ca.gov.vn
  2. Trình điều khiển thiết bị (Driver):
  3. Công cụ ký số trên VNPT-iOffice theo Nghị định 30/2020:
  4. Công cụ hỗ trợ mở khoá:
  5. Hướng dẫn cài đặt Tool gia hạn / thay đổi thông tin
  6. Phần mềm hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử: vSignPdf v3.1.8 hoặc link trên ca.gov.vn
  7. Công cụ hỗ trợ gia hạn chứng thư số: VGCA Renew Tool hoặc link trên ca.gov.vn
  8. Các văn bản quy định